Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Begrippen
Gebruiker: Iron Addicts.
Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gebruiker een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht zoals in bedoeld in art. 7:400 BW tussen Gebruiker en Deelnemer, waarbij Gebruiker zich jegens Deelnemer verbindt tot het verrichten van werkzaamheden, bestaande uit begeleiding bij en advisering over fitness en voeding in het kader van een (online) coaching-traject, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of langs elektrische weg is aangegaan. Het betreft nadrukkelijk geen geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van art. 7:446 e.v. BW.


Artikel 2 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst - daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst, wijziging of aanvulling van de Overeenkomst - en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

Gebruiker is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra Gebruiker Deelnemer per brief of per e-mail van de wijziging op de hoogte heeft gesteld. Slechts in gevallen waarin een dergelijke wijziging leidt tot een wezenlijke afwijking van de toegezegde prestatie heeft Deelnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk en naar haar aard niet overdraagbaar.


Artikel 3 Verplichtingen van de Deelnemer

Het coachingstraject vangt aan met een intakegesprek. Deelnemer is gehouden het daarbij verstrekte intake-formulier volledig en naar waarheid in te vullen en aan Gebruiker te verstrekken. Deelnemer is zowel voorafgaand aan als tijdens het coaching-traject gehouden relevante klachten, blessures, medische diagnoses en ander contra-indicaties voor (al dan niet bepaalde) fysieke inspanning te melden aan Gebruiker.

Deelnemer dient zich er te allen tijde zelf van te vergewissen of het opvolgen van een door Gebruiker verstrekt advies of gegeven instructie voor hem/haar medisch verantwoord is. Deelnemer dient tijdens trainingssessies immer gebruik te maken van geschikte kleding, schoenen en eventuele andere benodigde hulpmaterialen.

Deelnemer dient Gebruiker onverwijld op de hoogte te brengen van wijzigingen in diens woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Indien Deelnemer verhinderd is voor een met Gebruiker ingeplande trainingssessie of andere afspraak, dient Deelnemer dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan Gebruiker mede te delen. Bij een niet-tijdige afmelding voor een trainingssessie door Deelnemer kan Gebruiker een volledige sessie in rekening brengen.

Indien een trainingssessie of andere afspraak door toedoen van Deelnemer later aanvangt dan was overeengekomen, eindigt deze op de initieel overeengekomen eindtijd. Het is Deelnemer niet toegestaan om voor of tijdens de trainingssessie verdovende of stimulerende middelen te nuttigen, behoudens wanneer dit gebeurt op doktersvoorschrift.


Artikel 4 Verplichtingen Gebruiker

Gebruiker voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Indien Gebruiker verhinderd is voor een met Deelnemer ingeplande trainingssessie of andere afspraak, dient Gebruiker dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan Deelnemer mede te delen.

Bij een niet-tijdige afmelding voor een trainingssessie door Gebruiker ontvangt Deelnemer naast een opnieuw ingeplande trainingssessie een gratis trainingssessie.


Artikel 5 Prijs en betaling

In de Overeenkomst komen partijen een prijs overeen voor de door Gebruiker te verlenen diensten. Deze prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven, exclusief BTW.

Bij een wijziging van wet- en/of regelgeving die aanleiding geeft de prijzen te verhogen is Gebruiker hiertoe bevoegd. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is Deelnemer bevoegd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

In de Overeenkomst maken partijen afspraken over de tussen hen geldende betalingstermijn(en). Wanneer een overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden is Deelnemer van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Gebruiker bevoegd ingeplande trainingssessie of andere afspraken te annuleren, zonder enig recht op restitutie, totdat de achterstallige betaling volledig is ontvangen. Indien Gebruiker invorderingsmaatregelen treft jegens een Deelnemer die in verzuim verkeert, komen de kosten hiervoor volledig ten laste van Deelnemer.


Artikel 6 Opzegging en ontbinding

Een Deelnemer niet zijnde een natuurlijk persoon die de opdracht heeft verstrekt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te denken valt aan de werkgever die de Overeenkomst aangaat ten behoeve van een of meer werknemers, dient voor opzegging een opzeggingstermijn van één kalendermaand in acht te nemen.

De Deelnemer-consument die de Overeenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd en met wie een vast bedrag per maand is overeengekomen ontvangt geen restitutie van het voor de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden reeds voldane bedrag, dan wel blijft dit bedrag verschuldigd indien hij dit nog niet heeft voldaan.

De Deelnemer-consument die de Overeenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd en per trainingssessie betaalt, is slechts de reeds genoten trainingssessies verschuldigd.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Gebruiker wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de zijde van Deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats over de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.


Artikel 7 Aansprakelijkheid Gebruiker

De uit de Overeenkomst voor Gebruiker voortvloeiende verbintenis betreft een inspanningsverbintenis met betrekking tot het begeleiden van de Deelnemer bij het bereiken van de door haar of hem gestelde doelen, hetgeen de Gebruiker zorgvuldig en deskundig zal doen. Gebruiker staat echter niet in voor het behalen van de in het kader van de Overeenkomst voor/door Deelnemer gestelde doelen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor door Deelnemer niet-behaalde resultaten.

Deelname aan het coaching-traject door Deelnemer, daaronder mede begrepen deelname aan de trainingssessies, is geheel voor eigen risico. Gebruiker is niet aansprakelijk voor in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan letsel, ontstane blessures of andere klachten en alle daarmee verband houdende schade, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker.

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om met betrekking tot de door haar/hem gewenste doelen zijn huisarts te consulteren. Tevens is de Deelnemer er zelf verantwoordelijk voor om in het geval van lichamelijke klachten de huisarts te consulteren.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van Deelnemer of een derde opgetreden in de uitvoering van de Overeenkomst.

Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop Deelnemer met de schade en met Gebruiker als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.


Artikel 8 Beperking gebruik verstrekte stukken

De door Gebruiker aan Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte stukken, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend adviezen, trainingsschema’s, voedingsschema’s, workouts, oefeningen, video’s en foto's, dienen slechts voor eigen gebruik door Deelnemer en mogen door Deelnemer niet zonder toestemming van Gebruiker openbaar gemaakt worden, ongeacht of op deze stukken auteursrecht rust.


Artikel 9 Geheimhouding

Gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst over Deelnemer heeft verkregen.


Artikel 10 Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement Gelderland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

2. Op de Overeenkomst tussen Deelnemer en Gebruiker, en daarmee tevens op deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.